منبع:Website managerParsianmehr Software Developmentparsmidas.com8/17/2019 7:05:13 PMfaگزارشی از یک نمایشگاه پررنگ و لعاب همچون پارس میداس1394/05/06http://parsmidas.com/fa/News/item/اخبار/72/گزارشی از یک نمایشگاه پررنگ و لعاب همچون پارس میداس1394/05/06 کاشی پارس صادر کننده برتر و نمونه استان قزوین1394/03/12http://parsmidas.com/fa/News/item/اخبار/71/ کاشی پارس صادر کننده برتر و نمونه استان قزوین1394/03/12تقدیر میتک (اجلاس سران و مدیران معتبرترین شرکتها) از مدیریت و کارکنان کاشی پارس1394/03/12http://parsmidas.com/fa/News/item/اخبار/70/تقدیر میتک (اجلاس سران و مدیران معتبرترین شرکتها) از مدیریت و کارکنان کاشی پارس1394/03/12افزایش تولید کاشی1394/03/06http://parsmidas.com/fa/News/item/اخبار/68/افزایش تولید کاشی1394/03/06کاشی پارس واحد نمونه صنعتی1393/12/19http://parsmidas.com/fa/News/item/اخبار/67/کاشی پارس واحد نمونه صنعتی1393/12/19